نمایشگاه آنلاین آثار خوشنویسی استاد عبدالله زاده

خوشنویسی-عمری است تا به راه غمت رو نهاده ایم

اثر شماره 11

عمریست تا به راهِ غَمَت رو نهاده‌ایم روی و ریایِ خَلق به یک سو نهاده‌ایم طاق و رواقِ مدرسه و قال و قیلِ عِلم در

دفتر عمر حسانا ورقش محدود است

اثر شماره 8

دفتر عمر حسانا ورقش محدود است * هر شبى يک ورق از دفتر تو نابود است تا زنى چشم بهم نقش وجودت دود است *باش

إلهي عبدك العاصي أتاك

اثر شماره 4

إلهي عبدك العاصي أتاكا        مقرا بالذنوب و قد دعاكا فإن تغفر فأنت أهل لذلك        و إن تطرد فمن يرحم سواكا إلهي صل أهل